DGCS System 22.06 r220117

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System - 22.06 r220117. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Magazyn:

 • Przywrócono możliwość zawężenia listy kontrahentów do grupy kontrahentów w panelu Nabywca / Odbiorca → Wyszukiwanie kontrahenta;
 • Usprawniono podpowiadanie domyślnego typu faktury przy wystawianiu faktury z WZ;
 • Przy rozliczaniu rozrachunku pozostawiono kursor na wskazanym wcześniej kontrahencie;
 • Akcyza węglowa – przy wystawianiu korekty dodano przenoszenie informacji o tytule zwolnienia z akcyzy i informacji o finalnym nabywcy węglowym z faktury;
 • Akcyza węglowa – dodano parametr "Finalny nabywca", który może być na stałe ustawiony w programie.

Księgowość:

 • Dodano nowy schemat JPK_EWP (3) (ewidencja przychodów w module Ryczałt);
 • Przy generowaniu JPK_KR zmieniono wypełnianie dat w sekcji „Dziennik”: ("DataOperacji" z daty księgowania; "DataDowodu" z daty dokumentu; "DataKsiegowania" późniejsza z daty dokumentu i daty księgowania);
 • Moduły dodatkowe. Dodano obsługę nowej wersji pliku 1.11 przy imporcie z Subiekta;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 wer.24 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.

Kadry i Płace:

 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy składniki na podstawie których jest obliczana składka nie są wypełnione;
 • Usprawniono liczenie składki zdrowotnej dla typu umowy „Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

DGCS System 22.05 r220104

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System - 22.05 r220104. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

System:

 • Przywrócono dostęp do wprowadzonych szablonów wiadomości;
 • Rozdzielono szablony wiadomości dla dokumentów KP/KW.

Delegacje:

 • Poprawiono wydruk delegacji w przypadku długich nazw firmy.

Kadry i Płace:

 • Usprawniono odświeżanie oświadczeń o zwolnieniach podatkowych pracownika przy zmianie daty kontekstowej.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

DGCS System 22.04 r211230

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System - 22.04 r211230. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

System:

 • Zablokowano możliwość dodania stawki VAT o takiej samej wartości.

Magazyn:

 • Akcyza węglowa - dodano możliwość zaznaczenia "Finalny nabywca" przy wystawieniu dokumentu;
 • Akcyza węglowa - przy dokumencie zwolnionym dodano zapamiętywanie przyczyny zwolnienia;
 • Akcyza węglowa - dla dokumentów z akcyzą dodano możliwość zmiany finalnego nabywcy z kartoteki;
 • Akcyza węglowa - dla dokumentów zwolnionych z akcyzy dodano możliwość zmiany powodu zwolnienia i finalnego nabywcy z kartoteki.

Księgowość:

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-Z wer. 10 – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L.

Kadry i Płace:

 • Dla umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową obowiązującą w roku 2022 tj. brutto 19,70 zł. Minimalna stawka godzinowa jest sprawdzana podczas rejestracji umów zlecenia oraz rachunku do umów zlecenia;
 • Od 01.01.2022 r. podstawa do chorobowego jest wyliczana na nowo, gdy przerwa między zwolnieniami lekarskimi wynosi 1 miesiąc kalendarzowy;
 • Dodano sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego przy zapisywaniu umowy cywilnoprawnej o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych". Dla umów tego rodzaju, jeśli data w polu "Data zakończenia" to 01.01.2022 lub później, program domyślnie podpowiada zaznaczenie w polu "ubez.zdrowotne". Jeżeli w opisanym przypadku pole "ubez.zdrowotne" zostanie odznaczone, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
  Podobne sprawdzanie dotyczy rachunków. Przy zapisywaniu rachunku, jeśli rachunek dotyczy umowy o rodzaju "Przychody osoby należącej do składu organów stanowiących osób prawnych", a data wypłaty rachunku to 01.01.2022 lub później i na umowie nie ma zaznaczonego ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Poprawiono komunikaty przy imporcie E-ZLA;
 • Dodano zmienne finansowe obowiązujące od 01.12.2022 oraz od 01.01.2022 r. w zakresie zmiennych, których wartość jest znana na moment wydania wersji;
 • Usprawniono zapisywanie danych po ręcznej edycji składnika dla pozycji listy płac w sytuacji, gdy lista płac nie była wcześniej przeliczona;
 • Dodano obliczanie pola "Składka zdrowotna pobrana" od 01.01.2022 r. według zasad obowiązujących w dniu 31.12.2021 r.;
 • Wprowadzono daty świąt obowiązujących w 2022 r.;
 • Od 01.01.2022 r. uwzględniono podwyższenie do 80% wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu;
 • Od wypłat w 1/2022 domyślnie uwzględniane jest naliczanie i obsługa "Ulgi dla klasy średniej" dla pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy (ulga ta nie dotyczy dochodów z zasiłków chorobowych i innych źródeł, które są opodatkowane mimo zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia – czyli które są opodatkowane mimo ulgi do 26 lat) w zakresie przychodu w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł w miesiącu. Umożliwiono wyłączenie stosowania "Ulgi dla klasy średniej" w miesiącach wskazanych przez pracownika – w nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" w oknie pracowników. Program uwzględnia lub zeruje "Ulgę dla klasy średniej" także w sytuacji, gdy w danym miesiącu mają miejsce dwie lub więcej wypłat pracowniczych;
 • Zmieniono sprawdzanie minimalnej stawki godzinowej do umowy zlecenie na sprawdzanie po dacie zakończenia;
 • Dodano nową zakładkę do okna pracowników: "Formularz" - "US/Zwolnienia podatkowe". Na nowej zakładce znajdują się pola dotyczące urzędu skarbowego, przeniesione z zakładki "Kalendarz/Pozostałe", a także tabela oświadczeń/wniosków o zwolnieniach podatkowych. Zakładka "US/Zwolnienia podatkowe" pozwala również na obsługę wniosków dotyczących pobierania zaliczki na podatek dla osób do 26 lat, zastępując pola z zakładki "Ustawienia płacowe" oraz obsługę okresów niestosowania na wniosek pracownika "Ulgi dla klasy średniej". Dane w tej zakładce mogą być filtrowane po zakresie obowiązywania: "W roku" / "W miesiącu" / "Wszystkie" (domyślnie "W roku").
  Ponadto, rozdzielono zakładkę "Kalendarz/Pozostałe" na dwie zakładki: "Kalendarz" i "Pozostałe"
  Dodano obsługę trzech nowych zwolnień podatkowych:
  - "Zerowy PIT dla rodzin 4+";
  - "Zerowy PIT dla seniorów";
  - "Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski".
  W nowej zakładce "US/Zwolnienia podatkowe" wprowadzono możliwość uwzględnienia wniosku dotyczącego nie liczenia zaliczki na podatek z tytułu stosowania tych zwolnień w okresie wskazanym przez osobę zatrudnioną. Każde z tych trzech zwolnień działa podobnie, ale w odwrócony sposób niż ulga dla osób do 26 roku życia. Zwolnienie dla osób do 26 roku życia przy liczeniu płac / zleceń jest stosowane domyślnie, chyba że w roku 2020 lub w następnych latach jest zarejestrowany wniosek o naliczanie podatku. Nowe zwolnienia zerują podatek gdy w danym miesiącu jest zarejestrowany wniosek. Nowe zwolnienia oraz ulga dla osób do 26 roku życia mają granicę zwolnienia / ulgi w kwocie w kwocie 85528,00. Granica jest ta sama i łączna dla każdego z tych zwolnień (trzech nowych i obecnej ulgi dla osób do 26 roku życia). Łączny limit 85528 zł jest osobny dla każdego roku. Nowe zwolnienia, tak samo jak ulga dla osób do 26 roku życia, mają skutek zarówno w zakresie wynagrodzeń pracowniczych (bez składników opodatkowanych mimo ulgi do 26 lat oraz zasiłków chorobowych), jak i umów zlecenia. Do składników płacowych wyliczanych na listach płac pracowniczych oraz dla umów zlecenia u osób do 26 lat od 01.01.2022 r. będę doliczane wartości wynikające z 3 nowych zwolnień podatkowych;
 • Usprawniono liczenie składników płacowych na liście na płac dla pracowników do 26 lat, gdy dla danej osoby obowiązuje "Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. pobierania zaliczki na podatek".

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

DGCS System 22.02 r211209

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System - 22.02 r211209. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

System:

 • Przywrócono uruchamianie aplikacji SerweryM2M,
 • Udostępniono nowe wersje instalacyjne dla Repozytorium plików.
 • Instrukcja aktualizacji:
  • zatrzymać serwer repozytorium i wszystkie końcówki programu DGCS System,
  • zainstalować serwer repozytorium (link do nowej wersji) i go uruchomić,
  • na końcówkach wgrać do katalogu “plugin” pliki (link do nowej wersji plików) i uruchomić DGCS System.

Magazyn:

 • Przywrócono otwieranie kartoteki faktur zakupu przy włączonym parametrze wyświetlania wg numerów,
 • Zmieniono rozmiar okna podglądu danych przy generowaniu pliku JPK FA, przenosząc poszczególne sekcje na zakładki.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji "Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje".

DGCS System 22.00 r211206

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.00 r211206. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Przez ostatnie miesiące nasz zespół intensywnie pracował, aby dostarczyć Państwu nowe, przydatne funkcjonalności, jak również podnieść parametry wydajności DGCS System. Najnowsza wersja zawiera bardzo wiele udogodnień w Systemie, m.in. wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K, ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS, zmiany wyglądu wybranych okien, a także zmianę wersji oprogramowania na nową wersję Java 11. Pomyślnie przeprowadzono integrację modułów księgowych z OCR Scanye.pl a w modułach magazynowych z terminalami płatniczymi: Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard). Wraz z nową wersją, udostępniono nowy, dodatkowy moduł – Opakowania zwrotne – do realizacji zaawansowanych operacji dla opakowań zwrotnych towarów.

Wprowadzono nowe funkcjonalności i zmiany:

System:

 • Zmiana wersji Java z 1.8.0_172 na wersję 11.0.10,
 • Wsparcie skalowania obrazu dla monitorów 4K,
 • Przyspieszenie uruchamiania modułów magazynowo – handlowych i księgowych,
 • Ulepszenie wyglądu programu na komputerach z systemem operacyjnym macOS,
 • W konfiguracji dokumentów ukryto elementy inne niż numeracja dla typów dokumentów bez katalogu lub wzorca wydruku,
 • W kartotece kompensat dodano możliwość dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji. Dodatkowo dodana została możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty,
 • W kartotekach rozrachunków (należności, zobowiązania, płatności) dodano mechanizm wyszukiwania CFT w tabelach z prawej strony,
 • W słowniku kont bankowych dodano możliwość określenia stanu początkowego. W słowniku tym dodane jest pole stanu końcowego, które jest obliczane na podstawie wprowadzonego stanu początkowego oraz wszystkich wyciągów bankowych wprowadzonych dla tego konta bankowego. W kartotece wyciągów bankowych dodane pole salda końcowego, które dla wybranego wyciągu bankowego jest liczone na podstawie stanu początkowego danego konta oraz wszystkich wyciągów bankowych do daty wybranego wyciągu bankowego wraz z wybranym wyciągiem bankowym,
 • Przy dodawaniu wyciągu bankowego, edycji oraz w kartotece wyciągów bankowych dodano kolumnę “Pozostało do rozliczenia” pokazującą ile z tej danej pozycji pozostało jeszcze do rozliczenia rozrachunku,
 • Dodano skrót klawiszowy F3 przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy VIES,
 • W należnościach i nadpłatach oraz zobowiązaniach i nadpłatach dodano przycisk “Dodaj rozliczenie”, który będzie działał tak samo jak kompensaty wiele do wielu czyli pozwoli na rozliczenie zaległości z płatnością na wybraną kwotę;

Magazyn:

 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych (moduł dodatkowy),
 • Dodano obsługę terminali płatniczych Polskie ePłatności oraz FirstData (Polcard),
 • Dodano możliwość wystawiania faktur zaliczkowych wystawianych „od netto” w przypadku realizacji zaliczki na 100% wartości zamówienia,
 • Dodano możliwość zmiany języka wydruku faktury na język angielski bezpośrednio w oknie podglądu wydruku, a także w oknie konfiguracji (“Konfiguracja” → “Ustawienia ogólne” → zakładka “Dokumenty” → pole “Domyślny język dokumentu”). Tłumaczenia angielskie są dostępne dla: faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT i faktur VAT OSS. Usprawniono definiowanie własnych tłumaczeń wydruków oraz dodano możliwość kopiowania istniejących tłumaczeń wydruków. Dodano słownik tłumaczeń wydruków: “Konfiguracja” → “Ustawienia ogólne” → zakładka “Parametry” → pozycja “Język programu” → przycisk “Słownik tłumaczeń wydruków”;
 • Usprawniono wydruk wzorca wydruku „Faktura standardowa – cena netto, nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości”,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania różnic wynikających z zaokrągleń na: fakturach VAT, eksportowych i WDT oraz fakturach VAT OSS,
 • Dotychczasowe okno słowników, które otwierały się w osobnych oknach przeniesiono do otwierania w zakładkach,
 • W oknie Informacja o towarze w zakładce Zamówienia od klientów na dany towar dodano kolumnę “Status zamówienia”,
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika odsetek ustawowych,
 • Poprawiono komunikat przy usuwaniu wpisu ze słownika zadań,
 • W słowniku pracowników jeśli nie ma danych, to przy wybraniu opcji anonimizacji/pseudonimizacji/depseudonimizacji został wyświetlony komunikat o braku danych,
 • W słowniku kontrahentów jeśli przy eksporcie do PDF nie wybrano danych dodano komunikat o braku danych,
 • Przy wystawianiu faktury VAT ograniczono listę krajów do wyboru przy wystawianiu faktury VAT OSS do krajów z UE,
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę faktur VAT OSS,
 • W kartotece dokumentów wydań i sprzedaży dodano obsługę treści przed i nad podpisami,
 • W słowniku kontrahentów usprawniono edycję danych:
  • “Podstawowe dane” – “Kraj”,
  • “Dane dodatkowe” – “Blokada sprzedaży”, “Blokada innej formy płatności niż gotówka”, “Domyślna forma płatności”.
  • “Polityka cenowa” – “Domyślny cennik”;
 • Usprawniono wybór wzorca wydruku w oknie konfiguracji i drukowanie z domyślnym wzorcem wydruku dla faktur VAT OSS.

Księgowość:

 • odano integrację z OCR Scanye,
 • W kartotece e-sprawozdań wprowadzono zmiany:
  • Przycisk “Konfiguracja” zmieniono na “Wprowadzenie” i do tej opcji przeniesiono dane z opcji Wypełnij, które nie dotyczą dodatkowej informacji i objaśnień,
  • Przycisk “Wypełnij” zmieniono na “Dodatkowa informacja”,
  • Usunięto przycisk “Wyślij”.
 • W kartotece e-sprawozdań w tabeli Nazwa elementu dodano wcięcia jak przy dodawaniu e-sprawozdania,
 • Przy obliczaniu sprawozdań zmieniono sposób podpowiadania zakresu dat. Dla okresu A podpowiadany jest cały poprzedni rok obrachunkowy (poprzedni licząc od bieżącego) i dla okresu B cały bieżący rok obrachunkowy,
 • Opcję „Budżetowanie” przeniesiono do menu „Inne dokumenty”,
 • W menu dodano opcję “Rozliczenie z US” i do niej przeniesiono:
  • Deklaracje VAT-7 do JPK,
  • Pozostałe deklaracje.
 • Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość od razu generowania pliku JPK,
 • Na wydruku części deklaracyjnej z JPK-V7 umieszczono numer referencyjny,
 • Dodano możliwość zdefiniowania wzorca VAT w oknie wyszukiwania wzorców VAT podczas dodawania wpisu na zakładce VAT,
 • We wzorcach księgowania zmieniono opis rozksięgowania “Nie przypisane” na “Inne konto” i z “Kontrahenta” na “Konto kontrahenta”,
 • Na raporcie „Rejestr sprzedaży VAT szczegółowy” dodano kolumnę z oznaczeniami dostaw,
 • Na wydruku kompensaty dodano kolumnę z całkowitą wartością dokumentu kompensowanego,
 • Dodano możliwość przeprowadzenia analizy księgowań na kontach w oknie Narzędzia → Księgowania na kontach,
 • Dodano możliwość przewalutowania czyli rozliczania rozrachunków w różnych walutach,
 • Dodano raport z obliczania wycen podatkowych i bilansowych,
 • Przy dodawaniu wpisów z wygenerowana należnością lub zobowiązaniem podpowiadany jest termin płatności z domyślnej płatności kontrahenta,
 • Dodano możliwość wprowadzenia likwidacji w rozliczeniach międzyokresowych,
 • W menu Księga → Księguj dok. z VAT w rejestrze sprzedaży VAT dodano kolumnę z typem dokumentu, aby można było wyfiltrować faktury bez paragonu,
 • Przy księgowania danych z Subiekta (EDI ++) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.epp (moduł dodatkowy),
 • Przy księgowania danych z Kamsoft ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf (moduł dodatkowy),
 • Przy księgowania danych z innych systemów (dane_fik.dbf) ograniczono wyświetlanie typów plików do *.dbf,
 • Przy dodawaniu wpisu VAT z zaznaczeniem VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE,
 • Przy dodawaniu wzorca VAT z zaznaczoną opcję VAT OSS, w liście krajów ograniczono listę tylko do krajów z UE,
 • W słowniku powiązań VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT,
 • W słowniku Wzorce VAT dodano mechanizm wyszukiwania CFT,
 • Przy księgowaniu według wzorca dodano sprawdzanie i podpowiadanie kwoty do rozrachunków z kwoty użytej we wzorcu,
 • W opcji Powiązania dodano możliwość wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie,
 • Przy kopiowaniu i stornowaniu wpisu dodano sprawdzanie, czy dokument może istnieć w dzienniku (może być zdublowany),
 • Dodano wybór wiersza poprzez szybki “dwuklik” na pozycji w oknie “Wybierz należność kontrahenta”, “Wybierz zobowiązanie kontrahenta” i “Wybierz płatność kontrahenta”,
 • Gdy włączone jest szukanie danych po wybraniu ENTER (w konfiguracji), wyłączono zatwierdzanie konta ENTER-em przy wyborze konta podczas księgowania,
 • Umożliwiono wydruki zestawu raportów, gdy w zestawie są zarówno raporty pionowe jak i poziome;

Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego adresu na wydruku w formularzu pracownika,
 • Dodano obsługę importu zwolnień lekarskich z profilu płatnika (e-ZLA) w nowej wersji pliku – 1.14,
 • Poprawiono literówkę w oknie Dane firmy → Pozostałe w sekcji „Dane do wydruków”.

Pobierz aktualizację do wersji 22

UWAGA!
Z uwagi na brak wsparcia dla niektórych systemów z rodziny Windows, wersja 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21), wymagane będzie pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.