Usługi Informatyczne
Przemysław BonieckiFormularz kontaktowy:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy, wykonania i rozliczenia usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych jest firma USŁUGI INFORMATYCZNE Przemysław Boniecki, numer NIP: 9570901064 z siedzibą w: Lilli Wenedy 18b/2, 80-419 Gdańsk.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celach: zawarcia, realizacji i rozliczenia usług, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Ogólnego rozporządzenia oraz realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci ochrony przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanymi z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury, a także wykonywania przez nas praw związanych z takimi roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą np. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, audytów finansowo-prawnych oraz inne o podobnym charakterze w celu zapewnienia nam obsługi księgowej, prawnej, audytów finansowo-prawnych oraz innej o podobnym charakterze, podmiot świadczący usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym oraz publicznoprawnym związanych z wykonaniem umowy będącej podstawą wystawienia faktury.

7. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane wobec Pana/Pani jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.

8. Jednocześnie informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych, żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z naszych zbiorów, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.